Vietnam forum: Other - nơi nào tôi bắt đầu???
Share this topic
24 May 2016 04:01

nơi đâu tôi có thể tìm thấy chính mình?

24 May 2016 12:00

THIET VAY SAO HA

27 May 2016 14:25
Post is hidden!
30 May 2016 08:07

Tú Anh.

3 Jun 2016 18:28

Hp nơi nào ...?

10 Jun 2016 08:31

Dit cu thang cho em_di_lam_con_ca_vedep_nhat_roi va m0t lu dong loaj cua no chi la m0t lu re rach can càn chung may sao ko chet lu0n dj me chung bay ckửa hoang voj may con cho dai ng0aj du0ng m0j de ra ckung bay nen chung bay ngu ntn day dam dau vao lon me chung may chet het dj s0ng o kaj xh nay chung may co pjt n0j dc tjeng nguoj dau ka ho chung may djeu la m0t lu ngu sj dan don,ka ho chung bay djeu la m0t lu chõ eu eu

10 Jun 2016 08:40

Quote by BOYS_HAGIANG
Dit cu thang cho em_di_lam_con_ca_vedep_nhat_roi va m0t lu dong loaj cua no chi la m0t lu re rach can càn chung may sao ko chet lu0n dj me chung bay ckửa hoang voj may con cho dai ng0aj du0ng m0j de ra ckung bay nen chung bay ngu ntn day dam dau vao lon me chung may chet het dj s0ng o kaj xh nay chung may co pjt n0j dc tjeng nguoj dau ka ho chung may djeu la m0t lu ngu sj dan don,ka ho chung bay djeu la m0t lu chõ eu eu

Nay thang such sinh vat hoang any guy boys_hagiang sua can can don't ho nha con do cobemuadong_89 hay sua can dong ho trek duoi nha hoang any guy boys_

10 Jun 2016 08:40

Quote by BOYS_HAGIANG
Dit cu thang cho em_di_lam_con_ca_vedep_nhat_roi va m0t lu dong loaj cua no chi la m0t lu re rach can càn chung may sao ko chet lu0n dj me chung bay ckửa hoang voj may con cho dai ng0aj du0ng m0j de ra ckung bay nen chung bay ngu ntn day dam dau vao lon me chung may chet het dj s0ng o kaj xh nay chung may co pjt n0j dc tjeng nguoj dau ka ho chung may djeu la m0t lu ngu sj dan don,ka ho chung bay djeu la m0t lu chõ eu eu

Nay thang such sinh vat hoang any guy boys_hagiang sua can can don't ho nha con do cobemuadong_89 hay sua can dong ho trek duoi nha hoang anh huy boys_hagiang a

10 Jun 2016 08:44

Nhjn kaj mat thang(em di lam con ca ve dep nhat roj) ma muon dam may gja uj ma van n0j dc nhung từ nhu tke chung to may c0n ngu tren ka ngu may cket lu0n dj xao may ko o gan tao de tao thay troi hành đạo nj vy thj may tụ dj ma cket dj do ban tay tao djt c0n me ka d0ng ho 90doj nha may

10 Jun 2016 08:47

Hoang anh huy boys_hagiang sua can tieng cho he Hui mat Len nua do cho Tao vui hoang anh huy boys_hagiang oi eu eu. Eu hoang anh huy boys_hagiang vao cui ngay

10 Jun 2016 08:51

Sua can manh len hoang anh huy boys_hagiang oi eu eu cho hoang anh huy boys_hagiang sua can nua di cho tao vui Len nao.

10 Jun 2016 08:53

Eu eu thang (em di lam ca ve dep nhat roi) jo nay thj dj gam xu0ng dc uj day may c0n o do sua ak c0n milu thuj tao la nguoj ko nc voj ckó dau gjo thj may cut dj thang gja ve dam dau vao l0n me may cket dj

10 Jun 2016 08:54

Quote by BOYS_HAGIANG
Nhjn kaj mat thang(em di lam con ca ve dep nhat roj) ma muon dam may gja uj ma van n0j dc nhung từ nhu tke chung to may c0n ngu tren ka ngu may cket lu0n dj xao may ko o gan tao de tao thay troi hành đạo nj vy thj may tụ dj ma cket dj do ban tay tao djt c0n me ka d0ng ho 90doj nha may

Nay hoang anh huy boys_hagiang oi dong ho 90 doi nha hoang anh huy boys_hagiang ko bang con dau cac cua tao nha hoang anh huy boys_hagiang a

10 Jun 2016 09:00

May gja ma ngu tao tke tao ma pjt may o dau thj may cket chac tao da pao ko n0j chuyen voj chó ma tao pao may cut roj ma may ko hjeu tjeng nguoj hay may co tjnh ko nge ha tao n0j tu nay may van ckua suy ngam dc xao dung la cho ma toj ngjep laj day tao cho cu xu0ng an cko hóc cko cket dj chet nhu the c0n dc lam ma no day

10 Jun 2016 09:00

Quote by BOYS_HAGIANG
Eu eu thang (em di lam choana ve dep nhat roi) jonay thj dj gam xu0ng dc uj day may c0n o do sua ak c0n milu thuj tao la nguoj ko nc voj ckó dau gjo thj may cut dj thang gja ve dam dau vao l0n me may cket dj

Nay hoang anh huy boys_hagiang oi may dam dau vao cui lon con di me cobemuadong_89 ma chet di cho me obemuadong_89cua hoang anh huy boys_hagiang do lang lon con hoang anh huy boys_hagiang a

10 Jun 2016 09:05

May dung la chó ma ra day ma ljem buồi cko tao nay

10 Jun 2016 09:06

Quote by BOYS_HAGIANG
May gja ma ngu tao tke tao ma pjt may o dau thj may cket chac tao da pao ko n0j chuyen voj chó ma tao pao may cut roj ma may ko hjeu tjeng nguoj hay may co tjnh ko nge ha tao n0j tu nay may van ckua suy ngam dc xao dung la cho ma toj ngjep laj day tao cho cu xu0ng an cko hóc cko cket dj chet nhu the c0n dc lam ma no day

Dit con me may bo may o duong hung vuong. Ha noi day may co ban linh gap bo may o duong hung vuong canh nha quoc hoi lon nhat duong hung vuong Ha noi day

10 Jun 2016 09:10

Quote by BOYS_HAGIANG
May dung la chó ma ra day ma ljem buồi cko tao nay

Hoang anh huy boys_hagiang oi may vach buoi cho con di me cobemuadong_89 ma bu buoi cho hoang anh huy boys_hagiang nha

10 Jun 2016 09:24

Quote by BOYS_HAGIANG
May dung la chó ma ra day ma ljem buồi cko tao nay

Nay hoang anh huy boys_hagiang oi bo may cho may dia chi nha bo may o canh nha quoc hoi Lon o duong hung vuong Ha noi dt 0942477894 hoang anh huy boys_hagiang oi nho den dia diem hen gap nhau may co du ban linh gap bo may ko ha thang hoang anh huy boys_hagiang

10 Jun 2016 15:31

Gap may de lam j ha c0n cho kja tao co pjt noi tjeng loài cho nhu may dau thang (em dj lam ca ve dep nhat uj) dja chj ak tao dam khang dinh may ko dam cko vj gjo tao dang o hn0j co gjoj thj sang Hoàng mai gap bo den ho đền lừ goi chủ may ra na chủ tuc la tao day may hjeu chua c0n cho kja