Share this topic
29 Sep 2015 15:42

Emeka: U be fool, u no sabi anything.
Akpos: Ahhh...haba guy.
Emeka: Na so. I fit prove am sef say u b fool....
Akpos: ok prove am.
Emeka: If na night and u see 2 light for road, na wetin be dat?
Akpos: Na motor.
Emeka: Ehenh, but which kind.....Benz? Peugeot? or
Lexus?
Akpos: I no know dat one oh.
Emeka: U see am.
Anyway, second proof. Na night, u
see 1 light for road. Na wetin be dat? Akpos: Na okada.
Emeka: Ehenh....which one? Suzuki? Yamaha? or bajaj?
Akpos: Ahh....how I suppose know? Emeka: U see am? I don
show u say u be fool.
Akpos: Na wa 4 u o. Dis ur question sef.....Oya make I
ask u.
If na night u see woman for road side....She cum wear mini
skirt,she get big breast, red lips, big nyash, na wetin?
Emeka: Na ashawo.
Akpos: Ehenh, but which one?Ur mama, ur sister or
ur daughter?
Please who is d fool Among them???

30 Sep 2015 16:44

Wow alot of lols

1 Oct 2015 07:27

Both